Småhusplanen

 

REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY – JUSTERTE OPPFANGSKRITERIER FOR § 18 – utsatt undersøkelsesplikt for AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Da småhusplanens § 18 om utsatt arkeologisk registrering ble vedtatt i 2006, utarbeidet Byantikvaren et kart som grovt delte planområdet inn i to kategorier med henholdsvis høyt og lavere potensial for bevarte automatisk fredete kultur­minner. Om lag 8 600 eiendommer havnet innenfor områder klassifisert til å ha høyt funnpotensial, mens om lag 20 800 eiendommer havnet innenfor områder vurdert å ha lavere funnpotensial.

På bakgrunn av de arkeologiske registreringene som er gjennomført siden 2006 er det foretatt justeringer av hvilke områder som per i dag antas å ha potensial for bevarte automatisk fredete kulturminner, og Byantikvaren har utarbeidet en ny inndeling bestående av tre kategorier:

Kategori 1: Høyt funnpotensial

Kategori 2: Middels funnpotensial

Kategori 3: Øvrige områder

Innenfor de ulike områdene finnes enkelteiendommer som av ulike årsaker er klassifisert inn under en lavere eller høyere kategori enn de omkringliggende eiendommene. Dette kan for eksempel skyldes utnyttelsesgrad, eller at det allerede er gjennomført registrering.

Søknad om tiltak – prosesskrav med oppfangskriterier

Ved søknad om tiltak innenfor småhusplanen er det gitt bestemte rutiner for avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner. Byantikvaren har gjort følgende justering av oppfangskriteriene som følge av erfaringene i perioden 2006 – 2012.

  •  Kategori 1Områder med høyt funnpotensial.

Alle søknadspliktige tiltak som medfører terrengendringer eller inngrep i bakken skal forelegges Byantikvaren før vedtak, for realitetsvurdering av om arkeologisk registrering eller overvåking må iverksettes.

  •  Kategori 2Områder med middels høyt funnpotensial.

Alle søknadspliktige tiltak som berører et areal på min. 70 m2 (over og/eller under bakken), skal forelegges Byantikvaren før vedtak, for realitetsvurdering av om arkeologisk registrering må iverksettes.

  •  Kategori 3: Øvrige områder.

Søknadspliktige tiltak skal ikke oversendes Byantikvaren for realitetsvurdering av arkeologisk registrering annet enn der flere eiendommer slås sammen med formål utbygging.

Begrunnelse for kriterieendringene

Erfaringene har vist at dagens oppfangskriterier er for ”grovmasket” der det er høyt og middels høyt funnpotensial. Bebygd areal (BYA) som kriterium fanger heller ikke opp større terrengendringer eller byggetiltak under bakkenivå. I de områdene som har høyest potensial for funn og det også er gjort nye funn, er det ønskelig med en innskjerping som fanger opp også mindre søknadspliktige tiltak (garasjer, større terrengendringer, tilbygg og lignende). I områder med middels høyt funnpotensial foreslås kriterier som vil fange opp tiltak på størrelse med en liten enebolig.

I områder som på grunn av topografi, høy utnyttelsesgrad, eller andre forhold vurderes til å ha lavere potensial for funn, ønsker Byantikvaren kun at tiltak som omfatter flere eiendommer skal vurderes med henblikk på muligheten for konflikt med ikke registrerte automatisk fredete kulturminner.

Adresseliste 1 Høyt funnpotensiale

Adresseliste 2 Middels funnpotensiale

Adresseliste 3 Øvrige områder