Aker-gårdene

tun-4
Grorudhagen gård på Grorud, som Byantikvaren har regulert til spesialområde/bevaring.

Oslo er en av få hovedsteder som fortsatt har en variert jordbruksbebyggelse. I byen ligger flere helhetlige gårdstun og vitner om en tid da store deler av dagens Oslo mer var preget av landbruk, enn av urbane strukturer. Noen steder finner vi at kun hovedbygningen og kanskje et stabbur er bevart, men selv om bygningene ofte er omgitt av villa- eller blokkbebyggelse skiller de seg fortsatt ut. Kanskje er det beliggenheten, gjerne høyt og fritt og med utsyn over byen, kanskje er er det en gammel allé, et stort tuntre, eller kanskje er det de staslige, hvitmalte hovedbygningene eller de rødmalte husmannsstuene som gir oss assosiasjoner til en annen tid. Uansett dreier det seg om identitetsskapende bebyggelse som gir byen historisk dybde og menneskene tilhørighet.

Verneplan for Akergårdene er ikke en juridisk plan etter Plan- og bygningsloven. Den er en politisk bestilling, forankret i Bystyremelding 4/2003, «Kulturminnevern i Oslo». Den er byens overordnete strategi for kulturminnevernet. Byantikvaren har utarbeidet verneplanen, som så ble behandlet av Byrådet og Bystyret.

Verneplan for Akergårdene

Alfabetisk liste Akergårdene

Prioriterte gårder – B-liste

Kommunal liste – C-liste