Kommuneplan 2030 – Hva mener Byantikvaren?

Smart, grønn, trygg

Dette er nå den vedtatte kommmuneplanen med stor betydning for byutviklingen og kulturminnenes kår i årene fremover. Byantikvaren er opptatt av at kulturminneverdiene skal bli best mulig ivaretatt både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv.

Denne kommuneplanen er nå under revisjon. Planprogram skal politisk behandling våren 2020.

Byantikvarens uttalelser til gjeldende kommuneplan, kronikker og annet mediestoff finner du her:


Uttalelser
KP2030 – hovedpunkter til BUK-seminar 210415
Kommuneplanen kart – situasjon etter mekling med Riksantikvaren
Oslo mot 2030 – Byantikvarens uttalelse til høringsutkast
Oslo mot 2030 – kartvedlegg til BYAs høringsuttalelse
Riksantikvarens merknader – innsigelse

Kronikker
Dagsavisen 28.4.2015
Aftenposten – Byantikvaren i samarbeid med Oslo Museum