DIVE-analyse

DIVE – en kulturhistorisk stedsanalyse

Brobekk skolehage deles av Nordtvet, Veitvet, Tonsenhagen og Linderud skoler. august 1967
Brobekk skolehage
deles av Nordtvet, Veitvet, Tonsenhagen og Linderud skoler.
august 1967

Historien ligger nedfelt i våre fysiske omgivelser i form av avtrykk fra tidligere tiders virksomhet. Noen spor er tydelige, mens andre kan være vanskelige å oppdage fordi de har smeltet sammen med nyere historiske lag. Både naturbetingede og samfunnsmessige prosesser er med på å forme et område. Landskapet kan betraktes som en prosess i lys av to relasjoner: forholdet natur og kultur, og forholdet mellom fortid og samtid.

DIVE metoden, som er utviklet av Riksantikvaren,  tar utgangspunkt i hele landskapet. Informasjon om bygninger, topografi, infrastruktur, bekker, hager og grøntområder kartlegges, systematiseres, tolkes og vurderes. Tverrfaglighet og medvirkning er vesentlig gjennom hele prosessen. Beboere, interesseorganisasjoner og næringsutviklere deltar aktivt i alle trinn. Alle bidrar ut fra egne forutsetninger og etter hvert bygges et bilde av områdets historie og hvilke elementer som har størst betydning. Viktige hendelser og epoker identifiseres, og den innsamlede historien systematiseres og settes inn i en større kontekst. Slik betraktes analyseområdet også som en del av en større historisk sammenheng. Byantikvaren gjennomførte i 2013 en DIVE analyse i området Linderud, Økernbråten og Vollebekk. Arbeidet ble utført sammen med Bydel Bjerke og Plan- og bygningsetaten, og var finansiert av Groruddalssatsingen.

DIVE-analyse for Linderud, Økernbråten og Vollebekk