Grunnvann/fundamenter

IMG_3069

Visste du at rundt 75% av Oslos bevaringsverdige murgårdsbebyggelse fra siste halvdel av 1800-tallet og litt ut på 1900-tallet helt eller delvis fundamentert på løsmasser?

En stor del av Oslos murgårder er fundamentert på løsmassene som dekker store deler av Oslos sentrumsområde. Noen ganger står grunnmuren på treflåter og andre ganger rett på leira. Dersom løsmassene utsettes for uttørking som følge av endrete dreneringsforhold, kan dette føre til at den organiske massen i treflåtene og selve grunnen brytes ned. Dette kan føre til setningsskader på bygninger og ødeleggelse av arkeologiske kulturminner.

 

Byantikvaren ser det derfor som en viktig oppgave å delta i  Oslo kommunes «Undergrunnsprosjekt», som  har til hensikt å utarbeide en samlet oversikt over hva som finnes i grunnen under Oslo, og hvordan man skal planlegge for fremtidig bruk av undergrunnen på en holdbar måte. «Undergrunnsprosjektet» er ledet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, og har – i tillegg til Byantikvaren – prosjektdeltagere fra Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Vann- og avløpsetaten.