Hvilke saker skal sendes til Byantikvaren?

Arkeolog i regn, Gjersrud-Stensrud

Byantikvaren gir uttalelser til saker som berører automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder tiltak og inngrep både på land og i sjø eller vann. Saker som skal oversendes Byantikvaren for uttalelse er:

  • Reguleringsplansaker
  • Byggesaker innenfor Småhusplan (S-4220), i henhold til oppfangskriteriene. Her finner du info og adresselister til småhusplanen.
  • Andre tiltak som berører kjente automatisk fredete kulturminner og deres sikringssoner.
  • Skjøtselsplaner og tilretteleggingsprosjekter som gjelder automatisk fredete kulturminner.