Byantikvarens rolle

Byggesaksbehandling
Byantikvaren uttaler seg til alle byggesaker som berører kjente kulturminneverdier i Oslo. Det gjelder både anlegg som er regulert til bevaring og de som etaten har satt på Byantikvarens Gule liste over anlegg med høy bevaringsverdi. Uttalelser til PBE for bevaringsregulerte anlegg og andre anlegg som har erkjent nasjonal eller vesentlig regional verdi, er en fylkeskommunal oppgave. Plan- og bygningsetaten kan i tillegg oversende saker til Byantikvaren i andre saker hvor PBE ønsker råd. Tiltakshaver kan også sende inn saker til forhåndsuttalelse før behandling i PBE. Små, enkle byggesaker kan håndteres i publikumsmottak eller i samrådsmøte med PBE. For tiltak Byantikvaren fraråder sterkt – se «Rivesaker». For anlegg som er fredet eller er fredningsverdige etter kulturminneloven gjelder egne regler. Se eget avsnitt. I enkelte områder skal også Byantikvaren vurdere om det er behov for arkeologisk registrering (kartlegging) i forbindelse med byggesak. Les mer her: Prosessark byggesak nov 2008

Rivesaker
Bystyret i Oslo har vedtatt at Byantikvaren skal uttale seg til alle rivesaker før det gjøres vedtak. Dette gjelder også rivesaker hvor det ikke tidligere er erkjente kulturminneverdier. Der det er kjente, større kulturminneverdier, er dette en fylkeskommunal oppgave, mens i de øvrige sakene er dette en ren kommunal oppgave. Små, enkle rivesaker kan håndteres i publikumsmottak eller i samrådsmøte med PBE. Der et anlegg er regulert til bevaring og fagmyndigheten fraråder sterkt riving skal det normalt ikke tillates uten omregulering. Der anlegg ikke er regulert til bevaring og Byantikvaren fraråder sterkt, kan etaten også be om at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i påvente av bevaringsregulering. Det er Byutviklingskomiteen som tar stilling til slike anmodninger. Les mer her: Prosessark rivesaker nov 2008

Fredete bygninger og anlegg og automatisk fredete anlegg
Byantikvaren er delegert statlig myndighet etter kulturminneloven. Etaten kan starte og fremme fredningssaker for Riksantikvaren, som normalt har vedtaksmyndigheten. Byantikvaren kan selv vedta midlertidig fredning. Når fredning er vedtatt, vil normalt Byantikvaren få myndigheten til å vedta dispensasjoner fra fredningen. For alle bygge- og rivetiltak på fredete anlegg kreves både tillatelse etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven.
Byantikvaren foretar også i reguleringsplansaker og enkelte byggesaker registreringer (kartlegginger) med søk etter arkeologiske kulturminner fra før 1537. Disse er automatisk fredet etter kulturminneloven. Der det gjøres funn av små og/eller skadete kulturminner av vanlig type, kan Byantikvaren selv gjøre vedtak om dispensasjon for fjerning av disse. For øvrige inngrep i, tildekking av, eller annen type skjemming (jf. kml. § 3) av kjente automatisk fredete kulturminner skal Byantikvaren forberede saken og oversende den til Riksantikvaren, som har vedtaksmyndigheten.
For både vedtaksfredete anlegg og automatisk fredete anlegg har Byantikvaren ansvar for å påse at anlegget vedlikeholdes eller skjøttes slik at ikke verdiene settes i fare, samt å følge opp og eventuelt anmelde ulovligheter. Prosessark kmlsaker nov 2008

Tilskudd
Byantikvaren fordeler årlig på vegne av Miljøverndepartementet og Oslo kommune økonomisk støtte til istandsettelse av verneverdige og fredete bygninger og anlegg. Tilskuddsordningene blir kunngjort i media og på våre nettsider, vanligvis i siste halvdel av november.  Les mer om tilskuddsordningene 

Teknisk rådgivning
Vi gir i noen grad bygningsteknisk veiledning over telefon. I særskilte tilfeller kan befaring avtales. Se for øvrig under Praktiske råd.

Informasjonstjenester
Vår hovedmålsetting er å gi aktiv og god informasjon om verneverdiene knyttet til det fysiske miljøet for å skape forståelse for bevaring av byens kulturminner. Vi ønsker å gi faglige råd og bidra aktivt til økt kulturminnefaglig kompetanse hos forvalterne av byens faste kulturminner.

Arkiv
Byantikvarens byggesaksarkiv er åpent for publikumsbesøk fra mandag til fredag kl 09.00-15.00. Ta gjerne kontakt i forkant og avtal besøk.