Kulturminnemeldingen

OB.A7847

Hva skal vi ta vare på i Oslo – og hvordan? Dette skal være temaet for den nye kulturminnemeldingen som politikerne i Oslo skal vedta i 2019. Nå har du sjansen til å fortelle oss hva meldingen bør inneholde. Det er mange små og store fortellinger, parallelle og sammenvevde, som utgjør historien om Oslo som sted og by. Kulturminnene er den beste kilden til opplevelsen av denne historien. De er ressurser for fremtiden som gir kunnskap, forankring og identitetsfølelse, enten det er en gravhaug, et gammelt hus eller en gate. Gamle hus og hager bidrar også til at Oslo er attraktiv som turistmål, arbeidsplass og bosted. Bevaring vil også ofte være en bedre ressurs- og klimaløsning enn å bygge nytt. Hva er viktigst for deg? Hvordan mener du at vi best kan fortelle Oslos historie ved hjelp av kulturminnene?

Etter oppstartsseminaret er det komme inn 97 innspill og avholdt møter med flere engasjerte aktører. Det har gitt ideer til nye grep og politikkområder. Byantikvaren arbeider nå med å skrive om de prioriterte temaene og formulere forslag til strategier og tiltak. Målet er å ha et forslag ut på høring på nyåret.

Bystyremelding 4/2003:  Kulturminnemeldingen
Bystyrets vedtak av 28.02.2018: Bystyrevedtak Kulturminnemeldingen
Byantikvarens høringsnotat: Høringsnotat kulturminnemeldingen

 

 

Presentasjoner fra oppstartsseminaret for Kulturminnemeldingen på Chat Noir: