Kulturminnemeldingen

Kulturminnemelding Oslo

Byens identitet er i stor grad knyttet til byens overordnede trekk, med samspillet og kontakten mellom
den historiske byen og landskapet med fjorden, de grønne åsene, elvene og utsynsparkene.
Disse karaktertrekkene gir byen særpreg, attraktivitet og opplevelsesrikdom. Verdien knytter
seg også til miljøer og objekter, med Byantikvarens Gule liste som registreringsdatabase. Disse
verdiene er i dag blant annet nedfelt i vedtatt Bystyremelding 4/2003 «kulturminnevern i Oslo»,
som fungerer som regional kulturminneplan for Oslo, samt gjeldende kommuneplan 2008.
Sistenevnte vil bli erstattet av ny kommuneplan – Oslo mot 2030 – om kort tid.
Kulturminnemeldingen danner grunnlaget for Byantikvarens virksomhet sammen med det årlige
tildelingsbrevet fra kommunen. I tillegg gir Riksantikvaren faglige føringer for virksomheten i et årlig
prioriteringsbrev.