Fredning

DSCF1435Fredete bygninger og anlegg
Målet for fredningsarbeidet er å sikre varig vern av et tverrsnitt av kulturminner fra hele landet. De skal representere forskjellige etniske og sosiale grupper, tidsepoker, næringsveier og virksomheter.

Oslo kommune er delegert statlig myndighet i henhold til lov om kulturminner. Kommunen har videredelegert dette til Byantikvaren. Etaten kan starte og fremme nye fredningssaker for Riksantikvaren, som har vedtaksmyndigheten. Byantikvaren kan selv vedta midlertidig fredning. Er det behov for endringer på fredet eiendom som går ut over vanlig vedlikehold må det søkes om dispensasjon. Dersom den fredete eiendommen ikke er i statlig eie er det Byantikvaren som behandler dispensasjonssøknaden og avgjør om tiltaket er i tråd med fredningens formål og bestemmelser. Vedtaket kan påklages til Riksantikvaren. For alle tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven er det nødvendig med både tillatelse etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven.

På Riksantikvarens hjemmesider finner du nyttig informasjon om begreper, overordnet fredningsstrategi, fredningsprosedyrer og hva det vil si å eie et fredet hus.

http://www.riksantikvaren.no/Fredning

Her hos oss finner du informasjon om  nylig fredete anlegg og eiendommer som er under fredning i Oslo. Vi har valgt å legge ut de kulturhistorisk interessante vedleggene til fredningssakene. Fullstendig dokumentasjon av fredningssakene finner du gjennom vår postjournal.

Nylig fredete anlegg:
Vigelandmuseet

Den tidligere amerikanske ambassaden – dokumenter til offentlig ettersyn
Den Am.ambassaden fredninsforslag
Den Am.ambassaden fredningsvedlegg

Spennende informasjon om eiendommer under fredning :
Freia
Christinedal
Møllergata
Filmteateret
Tors gate 1
Ormsund leir

Et utvalg eiendommer i Oslo som er fredet
Prins Christian Augusts minde
Planetveien 10A, 12, 14

Informasjon fra Riksantikvaren:
Klingenberg kino
Ekely
Folketeateret
Bislett bad
Horngården
Historisk museum
Fossllveien 2, Malmøya
Ingierstrand bad
Områdefredning Anne Maries vei
Nasjonalgalleriet
Villa Stenersen
St.Halvard kirke og kloster

Kulturmiljøfredning
Et kulturmiljø fredes først og fremst for å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet. En kulturmiljøfredning omfatter bare utearealene og det utvendige av bygningene, ikke det innvendige. Vedtak om kulturmiljøfredninger fattes av Kongen i statsråd. I Oslo har vi to kulturmiljøfredninger, Birkelunden og Bygdøy.