Byantikvarens rolle

Registrering av smie, Klosterenga park

 

Oslo er en av Norge eldste byer. Den første bymessige bebyggelsen i Oslo tok trolig til omkring år 1000, men arkeologiske funn dokumenterer at det bodde mennesker her så langt tilbake som for rundt 11 000 år siden. Mange av disse funnene og kulturminnene er av nasjonal interesse. De arkeologiske funnene omfatter både gjenstandsfunn og kulturminner som graver, bergkunst, fangstanlegg, jernvinneanlegg og bosetningsfunn fra ulike tidsperioder i forhistorien.

Alle spor etter menneskelig aktivitet eldre enn 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven.
I henhold til kulturminnelovens §9 kan Byantikvaren i Oslo kreve registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med alle offentlige og større private tiltak, for eksempel i forbindelse med reguleringssaker eller i byggesaker. For eiendommer som er regulert etter Småhusplanen S-4220 gjelder egne kriterier for hvilke saker som må vurderes av Byantikvaren med tanke på arkeologisk registrering.

Vi gjør oppmerksom på at rutinene for saksbehandling av saker knyttet til arkeologi er under revisjon.