Søk om tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer

Informasjon fra Riksantikvaren:

Frivillighetens år 2022 – Invitasjon til søknad om tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer

NB søknadsfrist til Byantikvaren er 15.februar 2022

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen v/Klima- og miljødepartementet bevilget midler til en særskilt satsing rettet mot lokale aktører for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet. Dette for å synliggjøre arbeidet de frivillige gjør og for å få flere til å engasjere seg i frivillig arbeid. Disse midlene til frivillige aktører kommer i tillegg til midlene til fylkeskommunene fra Miljødirektoratets satsing «Ferdselsårer for friluftsliv». Det er avsatt 2.500.000, – til lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier, og veier i 2022. For å gjennomføre tildeling av disse midler trenger Riksantikvaren bistand fra regionalforvaltningen. Vi ber om at regionalforvaltningen inviterer frivillige lag og organisasjoner til å søke om tilskudd for å tilrettelegge, skjøtte og formidle, lokale, historiske ferdselsårer. Vi anmoder regionalforvaltningen om å informere frivillige lag og organisasjoner i de respektive fylker om denne satsingen. Fylkeskommunene og Sametinget kan også selv ta initiativ og kontakte lag og foreninger som de vet gjøre en innsats på dette området.

Dette kan man søke om Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000. Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse. Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av eksisterende. Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle lokale, historiske ferdselsårer. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Søknadsprosess Interesserte lag og foreninger må sende søknad til regionalforvaltning som prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil på grunnlag av regionalforvaltningens prioritering fordele midlene og sende tilskuddsbrev til søkerne med kopi til fylkeskommunen. Midlene blir sendt samlet til fylkeskommunene, som utbetaler til søker når tiltaket er gjennomført og kort rapport foreligger. Tiltaket må være gjennomført og midlene utbetalt i løpet av 2022. Søknaden til regionalforvaltningen må inneholde en kort prosjektbeskrivelse som omfatter: organisering av arbeidet framdrift, budsjett finansiering kontaktinformasjon Regionalforvaltningen må oversende søknadene og prioriteringene prioriteringer til Riksantikvaren senest fredag 1. april 2022. Vi vil innen midten av april forestå tildeling av midler. For flere opplysninger, ta gjerne kontakt med: Bodil Johanne Paulsen, e-post: bodil.johanne.paulsen@ra.no Vennlig hilsen Leidulf Mydland seksjonssjef Bodil Johanne Paulsen seniorrådgiver

Åpning av publikumsmottaket

Lang ventetid for svar på henvendelser

Vi har for tiden et stort etterslep av byggesaker, og du må dessverre regne med lang ventetid ved henvendelse til vårt postmottak. Årsaken til dette er mange flere skriftlige henvendelser enn før fordi publikumsmottaket har vært stengt som følge av pandemien.  Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det gå noe lenger tid. Byantikvaren åpner publikumsmottaket igjen for forhåndsavtalte møter fra 1.sept 2021 (se nedenfor), og dette vil forhåpentligvis avhjelpe situasjonen.

1.sept.2021 åpner vi igjen Byantikvarens publikumsmottak i Maridalsveien 3 («saksbehandling over disk») på tirsdag, onsdag og torsdag 09:00-11:30 og 12:30-15:00. Du kan ringe Byantikvarens sentralbord 48 23 04 17 og avtale tidspunkt. NB! Det er foreløpig ikke mulig med «drop in» – alle må ha forhåndsavtale. Av smittevernhensyn ber vi om at bare én person stiller i møtet, og at du bruker munnbind i våre lokaler. Husk å ta med utskrift av tegningsmateriale, foto etc.

Vi gjør også oppmerksom på at Byantikvaren i denne perioden ikke tilbyr veiledning pr. telefon.

Stengt hos Byantikvaren i sommer

Byantikvarens sentralbord er stengt i sommerukene fra og med 23.6, og åpner igjen den 9. august.

Kundetelefonen er stengt og åpner den 10. august.

Kontoret holdes stengt inntil videre pga pålegg om hjemmekontor.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Ny kulturmiljømelding ut på høring

Gikk du glipp av høringsseminaret for Kulturmiljømeldingen, eller ønsker du å se det igjen. Her ligger lenken til streamen: https://fb.watch/6c6vg6O30v/

Program for dagen:

Velkommen ved byantikvar Janne Wilberg

Innlegg ved byråd Hanna Marcussen

Oslos kulturmiljøverdier i et nøtteskall ved byantikvar Janne Wilberg

Kulturmiljømeldingen – innretning, mål og tiltak ved avdelingsleder Vidar Trædal

Spørsmål fra publikum – både forhåndsinnsendt og fra kommentarfeltet

Avrunding ved byantikvar Janne Wilberg

Oslo får ny kulturmiljømelding

På vegne av byråd Rasmus Reinvang inviterer Byantikvaren deg eller din organisasjon til å gi innspill til byrådets forslag til Oslo kommunes nye kulturmiljømelding.

Hvorfor lager vi en kulturmiljømelding?

Den forrige bystyremeldingen på dette feltet kom i 2003. Oslo har siden da vokst med mer enn 150 00 innbyggere og byen er inne i en rivende utvikling. Det er viktigere enn noen gang å ivareta gode kulturmiljøer i Oslo samtidig som byen vokser. .

Kulturmiljøet har også en viktig rolle i i arbeidet med klimavennlig byutvikling: Ombruk og effektiv ressursbruk står helt sentralt i det grønne skiftet og arbeidet mot at Oslo skal bli en nullutslippsby i 2030

Hva er hensikten med høringen?

Oslo kommune ønsker en nyttig, treffsikker og framtidsrettet melding. Vi ønsker særlig innspill og synspunkter på visjon og de fem overordnede målene i meldingen.

Kulturminnemeldingen består av tre deler: 1) Introduksjon, 2) Strategi, og 3) Bakgrunn. Meldingen inkluderer også et kulturmiljøgrunnlag som vedlegg. Kulturmiljøgrunnlaget gir en oversikt over Oslos historiske utvikling og setter søkelys på hvilke tema, hvilke epoker og hva som er særlig viktig å ta vare på i Oslo.

Byrådets visjon er: Kulturmiljøer og kulturminner i godt samspill med den grønne byen

Meldingen har fem overordnede mål:

1. Vern av kulturmiljøverdier skal sikre Oslos egenart og videreføre attraktive bymiljøer med særpreg.

2. Kulturmiljøer og kulturminner skal gjennom vern og utvikling bidra til at byen når klima- og

bærekraftsmål.

3. Kulturmiljøer og kulturminner skal tas vare på og utvikles gjennom en kunnskapsrik og målrettet forvaltning.

4. Kulturmiljøverdier skal synliggjøres og formidles som ressurser i byutviklingen.

5. Gjennom medvirkning og samarbeid skal kulturmiljø synliggjøres og sikres.

Du kan lese høringsutkastet her:

Her ligger vedlegget til kulturmiljømeldingen:

Det viktigste med høringen er å legge opp til en god diskusjon rundt del 2, Strategi.

Vi ber om at uttalelsene er mest mulig kortfattede og presise med det viktigste først.

Høringsfrist og videre prosess

Det blir avholdt et digitalt høringsseminar15.6.2021 kl. 14-1530, hvor du får anledning til å stille korte spørsmål. Høringsseminaret vil bli annonsert på Byantikvarens Facebook-side. Vi tar gjerne i mot spørsmål i forkant av høringsseminaret.

Skriftlig tilbakemelding sendes postmottak@bya.oslo.kommune.no innen 1.9.2021.

Lurer du på noe?

Send oss gjerne en e-post: vidar.tradal@bya.oslo.kommune.no

en e-post: vidar.tradal@bya.oslo.kommune.no

Påskehilsen fra Byantikvaren

Byantikvaren ønsker god påske med en liten påskequiz! 🐣🐥🐤Blant alle de fine påskegule detaljene fra Oslo har det gjemt seg en detalj fra en annen by. Vet du hvilken detalj som ikke hører hjemme i hovedstaden? Kanskje vet du hvor den befinner seg også ? 😊🐣😊

Oldtidsonsdag – Pilgrimsleden

Oldtidsonsdag: Turtips for påsken – Pilegrimsleden i Oslo

Olav den helliges grav i Nidarosdomen i Trondheim har vært et viktig pilegrimsmål helt siden vikingtiden. En pilegrimsferd har tradisjonelt sett vært av religiøs art, men i dag er det like mange som ønsker å oppleve ulike kulturlandskap og historiske steder når de legger ut på vandring. Hva med å oppleve deler av Pilegrimsleden i og rundt Oslo i påsken? 

På Pilegrimsledens nettsider ligger det mange, fine turforslag. Et av turforslagene for Oslo er å gå fra fylkesgrensen i sør. Her følger Pilegrimsleden Oldtidsveien over Grønliåsen, og det ligger i alt 9 gravrøyser fra jernalder i tilknytning til veien. Man kan også følge Pilegrimsleden langs en annen Oldtidsvei ut av Oslo i nordøst; Gjelleråsen Oldtidsvei. Her ser man både bergkunst og gravrøyser langs leden. Et tredje turforslag er å starte turen ved ruinene i Middelalderparken og gå til Gamle Aker kirke, og få et innblikk i middelalderens Oslo. 
Les mer på Pilegrimsledens nettsider – god tur!
https://pilegrimsleden.no/?fbclid=IwAR2jcFsE9dDy7bcce50lRNX5rNvpAe4_BO0iKDx-lamzPCYT_sJY7eMWEUc

Byantikvar Janne Wilberg foran Majorstuveien 8 Amandus Nielsens gamle hus og et av Byantikvarens gamle kontorlokaler.

Informasjon fra Byantikvaren

Åpningstider

Åpningstid sentralbord: Sentralbordet er åpent alle dager fra kl. 09:00 til 11:30. NB Sentralbordet er stengt i påsken.

Det er fysisk stengt i Maridalsveien 3.

Åpningstid Kundesenteret: Kundesenteret i Maridalsveien 3 (saksbehandling over disk) er stengt inntil videre for fysisk fremmøte.

Telefontid Kundesenteret:

Telefontiden opprettholdes som vanlig tre dager i uken: tirsdag-torsdag kl 1230 til 1500 på telefon 959 90 617. Eller send en e-post til postmottak@bya.oslo.kommune.noNB – telefontjenesten er stengt i påsken.

Byantikvaren har for tiden et betydelig etterslep av byggesaker, og du må dessverre regne med lang ventetid før du får svar på henvendelser til vårt postmottak. Årsakene til dette er både at antallet skriftlige henvendelser har økt som en følge av at vårt publikumsmottak er stengt (se nedenfor), og overgangen til et nytt arkiv/saksbehandlingssystem i november 2020. Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det gå noe lenger tid. Vi jobber med tiltak for å bedre situasjonen, og håper vi kan redusere saksbehandlingstiden fram mot sommeren.

Vi gjør også oppmerksom på at på grunn av restriksjonene som følger av covid-19-situasjonen i Oslo, kan Byantikvaren for tiden ikke stille i fysiske møter og heller ikke på innendørs og utendørs befaringer. Vi beklager dette!