Ny byråd til Byutviklingssektoren

Hanna Marcussen 1

Byantikvaren ønsker ny byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen velkommen til Byutviklingssektoren!

Hun representerer Miljøpartiet De Grønne og er utdannet arkeolog.

Foto: hannamarcussen.no

 

Østlandssendingen siterer byråden  i dag:

Hanna E. Marcussen, sier hennes hovedprioritet som byråd for byutvikling er å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad.
Den største utfordringen vil bli å legge til rette for den store veksten Oslo opplever.

– Vi trenger rundt 120 000 nye boliger innen 2030, og det må vi få til på en måte som både er miljøvennlig og som skaper menneskevennlige byrom, sier Marcussen.

– Da handler det om å prioritere fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk fremfor privatbilisme for eksempel.

Byrådserklæringen varmer Byantikvarens hjerte

image

Godt nytt for Byantikvaren i dag! Og mange gode og spennende perspektiver på byutvikling! Les et utdrag av erklæringen her:

Arkitektur, fortetting og byrom
Byrådet vil føre en kommunal arkitekturpolitikk som gir rom for utprøvende og utfordrende prosjekter innen arkitektur og byrom, og som har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet. Byrådet vil åpne for bruk av offentlig rom til kunst- og kulturprosjekter i både organiserte og uorganiserte former, og aktivt bruke midlertidighet som et verktøy i byutviklingen. Høyhusstrategien til Oslo ligger fast. Høyhus på over 12 etasjer kan tillates på utvalgte knutepunkter eller i områder der det er behov for en markering, forutsatt en høy arkitektonisk kvalitet i seg selv og i forhold til sine omgivelser.
Byrådet vil sikre menneskevennlig byrom og inkluderende arkitektur, slik at byen er tilgjengelig for alle, uansett inntekt. Ved utvikling og oppgradering av parker og grøntområder skal folkehelse tillegges stor vekt slik at områdene innbyr til fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
Byrådet vil:

  • Etablere en kommunal arkitekturpolitikk
  • Stimulere til ny bærekraftig arkitektur som eksperimenterer med boformer, høyder, ny teknologi, tradisjonelle byggetradisjoner og materialer
  • Utarbeide en ambisiøs strategi for grønne tak inspirert av København
  • Aktivt bruke midlertidighet og kunst for å igangsette utvikling
  • Styrke byantikvaren for å sikre at Oslos historiske kvaliteter tas med inn i fremtiden
  •  Gjøreboliger, bygninger, anlegg og uteanlegg mer tilgjengelige gjennom universell utforming
  • Gå gjennom reklameplanen for Oslo,med et mål om å redusere eksponeringen for utendørsreklame og merke retusjert reklame

Statsbyggs plan for Regjeringskvartalet – hva mener Byantikvaren 2 ?

Klassekampen omtalte i går Statsbyggs nye plan. Byantikvaren ble feilsitert slik at det fremsto som om vi mente forslaget var en genrell trussel mot de historiske eiendommene rundt. Det er det ikke. Klassekampen beklager dette i dagens avis. Artikkelen ellers er vettug og verdt å lese. Nederst finner dere et bilde som viser hvordan bygningsmiljøet i Møllergaten berøres av forslaget fra Statsbygg.

Regjeringskvartalet presisering

Reg kvartalet fra Møllergata

Regjeringskvartalet Klassekampen

Statsbyggs plan for Regjeringskvartalet – hva mener Byantikvaren?

Reg kvartalet fra Møllergata

Nytt Regjeringskvartal - Alterantiv fra StatsbyggFoto: Statsbygg

Statsbygg har tatt flere av innspillene som er kommet etter fremleggelsen av parallelloppdraget til følge, bl.a. foreslås Akersgaten som hovedinngang til regjeringskontorene. Det er også positivt at man har lagt seg på moderate høyder i forhold til det som var foreslått av flere arkitektkontorer i forbindelse med parallelloppdraget. Det er allikevel ikke små høyder vi snakker om. Men fortsatt står anbefalingen  om å samlokalisere departementene og det gjør at anlegget fortsatt er altfor stort til å gi god byutvikling. Og så foreslås Y-blokka revet, noe som Byantikvaren ikke anbefaler. Hør hva byantikvar Janne Wilberg uttalte til Østlandssendingen og hva byråd Bård Folke Fredriksen mener om plangrepet som ikke følger Oslo Kommunes tilrådning om trafikkale forhold og byliv.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen#t=39s