Skarpsno brygge

Nå som våren er i anmarsj vil vi se framover mot lysere tider, og hva passer vel bedre enn å fokusere på Oslos sjø- og badeliv.
Dette bildet er tatt mellom 1863 og 1883, på Skarpsno brygge. Her var det tidligere opplagstomt for tømmer fra Frogner hovedgård og fergested for overfart til Bygdøy. I 1844 gikk eiere av byløkkene ved Frognerkilen sammen om å bygge båthus på stedet. Antagelig er det det vi ser på bildet.
Fergetrafikken til Bygdøy ble drevet med robåter av Elias Skarpsno og sønner. De bodde i en hytte på bergknausen ovenfor fergeleiet. Da en dampferge ble anskaffet i 1896, ble det anlagt flytebrygge. Senere overtok både motordrevne og elektriske ferger, men det ble også brukt robåt opptil på 1920-tallet.
På den andre siden av Frognerkilen ser vi lystslottet Oscarshallen. Der lå Oscarshall brygge, som var anløp for båtene.
Kilde: Oslo Byleksikon
Foto: Ole Tobias Olsen/Oslo Museum

Søk om tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer

Informasjon fra Riksantikvaren:

Frivillighetens år 2022 – Invitasjon til søknad om tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer

NY SØKNADSFRIST til Byantikvaren er 18. mars 2022

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen v/Klima- og miljødepartementet bevilget midler til en særskilt satsing rettet mot lokale aktører for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet. Dette for å synliggjøre arbeidet de frivillige gjør og for å få flere til å engasjere seg i frivillig arbeid. Disse midlene til frivillige aktører kommer i tillegg til midlene til fylkeskommunene fra Miljødirektoratets satsing «Ferdselsårer for friluftsliv». Det er avsatt 2.500.000, – til lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier, og veier i 2022. For å gjennomføre tildeling av disse midler trenger Riksantikvaren bistand fra regionalforvaltningen. Vi ber om at regionalforvaltningen inviterer frivillige lag og organisasjoner til å søke om tilskudd for å tilrettelegge, skjøtte og formidle, lokale, historiske ferdselsårer. Vi anmoder regionalforvaltningen om å informere frivillige lag og organisasjoner i de respektive fylker om denne satsingen. Fylkeskommunene og Sametinget kan også selv ta initiativ og kontakte lag og foreninger som de vet gjøre en innsats på dette området.

Dette kan man søke om Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000. Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse. Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av eksisterende. Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle lokale, historiske ferdselsårer. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Søknadsprosess Interesserte lag og foreninger må sende søknad til regionalforvaltning som prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil på grunnlag av regionalforvaltningens prioritering fordele midlene og sende tilskuddsbrev til søkerne med kopi til fylkeskommunen. Midlene blir sendt samlet til fylkeskommunene, som utbetaler til søker når tiltaket er gjennomført og kort rapport foreligger. Tiltaket må være gjennomført og midlene utbetalt i løpet av 2022. Søknaden til regionalforvaltningen må inneholde en kort prosjektbeskrivelse som omfatter: organisering av arbeidet framdrift, budsjett finansiering kontaktinformasjon Regionalforvaltningen må oversende søknadene og prioriteringene prioriteringer til Riksantikvaren senest fredag 1. april 2022. Vi vil innen midten av april forestå tildeling av midler. For flere opplysninger, ta gjerne kontakt med: Bodil Johanne Paulsen, e-post: bodil.johanne.paulsen@ra.no Vennlig hilsen Leidulf Mydland seksjonssjef Bodil Johanne Paulsen seniorrådgiver

Åpning av publikumsmottaket

Lang ventetid for svar på henvendelser

Vi har for tiden et stort etterslep av byggesaker, og du må dessverre regne med lang ventetid ved henvendelse til vårt postmottak. Årsaken til dette er mange flere skriftlige henvendelser enn før fordi publikumsmottaket har vært stengt som følge av pandemien.  Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det gå noe lenger tid. Byantikvaren åpner publikumsmottaket igjen for forhåndsavtalte møter fra 1.sept 2021 (se nedenfor), og dette vil forhåpentligvis avhjelpe situasjonen.

1.sept.2021 åpner vi igjen Byantikvarens publikumsmottak i Maridalsveien 3 («saksbehandling over disk») på tirsdag, onsdag og torsdag 09:00-11:30 og 12:30-15:00. Du kan ringe Byantikvarens sentralbord 48 23 04 17 og avtale tidspunkt. NB! Det er foreløpig ikke mulig med «drop in» – alle må ha forhåndsavtale. Av smittevernhensyn ber vi om at bare én person stiller i møtet, og at du bruker munnbind i våre lokaler. Husk å ta med utskrift av tegningsmateriale, foto etc.

Vi gjør også oppmerksom på at Byantikvaren i denne perioden ikke tilbyr veiledning pr. telefon.