Oldtidsonsdag: Gravhauger på Rustad

Foto: Kulturhistorisk museum

I Rustadgrenda 1-3 ligger det et lite gravfelt med to gravhauger. Før området ble bebygget lå haugene på en skogkledd åsrygg, fritt og med utsyn over Østensjøvannet. I dag er haugene omgitt av bebyggelse.

Gravfeltet ble gravd ut av Oldsakssamlingen (dvs. Kulturhistorisk museum) i 1961 i forbindelse med at området skulle bygges ut. Under utgravningen deltok både ansatte fra Oldsakssamlingen og Oslo kommune, som stilte med bemanning fra Byarkitekten, Oppmålingsvesenet og Oslo Skogvesen. Gravhaugene bestod av jord og steiner, og hadde groper i midtpartiet. Det ble ikke gjort andre funn enn kullrester i haugene. Bildene som er tilgjengelige fra utgravningen gir et innblikk i både utgravningen og hvordan området så ut før det ble bygget ut.

Siden området haugene ligger i skulle bevares som et friområde mellom bebyggelsen, ble det stilt krav om at haugene skulle rekonstrueres. Haugene kan i dag sees som to forhøyninger i terrenget mellom trær og annen vegetasjon.

Foto: Kulturhistorisk museum

Foto: Kulturhistorisk museum
Byantikvaren på befaring i 2018