Stovnertårnet – Det gamle Aker – Smedbakken husmannsplass

smedbakken-jpeg

I gamle Strømsvei 100 ligger Smedbakken,en gang  husmannsplass under Ellingsrud gård. Da befolkningen i Aker fortsatte å øke utover på 1700-tallet klarte ikke rydding av ny jord og oppdeling av eksisterende gårder å ta unna for behovet for nye gårdsbruk. Husmannsvesenet ble dermed en måte å skaffe den økende befolkningen et livsgrunnlag. En husmann var en som leide et jordstykke eller en tomt. Plassene var små i forhold til gårdsbruket og ofte opprettet i utmarka slik at gårdbrukeren slapp å avstå dyrket mark. Leien var som regel en kombinasjon av penger og pliktarbeid. Husmennene hadde få rettigheter, de kunne bli sagt opp og de hadde ikke krav på at plassen skulle bli i familien i tilfelle husbonden døde.

Navn på husmannsplasser er ofte sammensatte. Hagen, gjerdet, dalen, jordet, stua, bråten, lia, haugen i kombinasjon med navnet eller yrket til plassmannen er vanlig. Eksempler i Stovnerområdet er Fossumberget, Jesperud, Haugenstua, Smedstua eller GrorudhagenHer kan du leses mer om husmannsvesenet.

Smedbakken var husmannsplass under Ellingsrud gård. En husmannsplass var leid og aldri eid, og de var små i forhold til gården de tilhørte. Ofte ble de opprettet i utmarka slik at gårdbrukeren slapp å avstå dyrket mark. Leien var som regel en kombinasjon av penger og pliktarbeid. Husmennene hadde ofte arbeid ved siden av, i dette tilfellet er det nærliggende å tenke at husmannen hadde yrke som smed.