Byantikvaren 60 år – vern av murgårdene

Murgård

Oslos murgårdsbebyggelse er en viktig del av byens identitet. Murgårdsbyen Oslo ble bygget opp etter mønster fra Berlin, men er i dag langt bedre bevart enn sitt forbilde. Den forteller også historien om den første store byveksten i sammenheng med industrialiseringen. Imidlertid var tok det tid før murgårdene ble sett på som verneverdige. I Byantikvarens barndom på 1960-tallet var det langt eldre bygg den lille staben vår måtte beskjeftige seg med. Utover på 70-tallet endret holdningene seg og under byfornyelsen ble store deler av murgårdsbebyggelsen på f.eks. Grünerløkka rehabilitert istedenfor revet, slik den hadde blitt i Vika og Vaterland.
 
I 1992 kom den største seieren. Et godt samarbeid mellom Byantikvaren og Fortidsminneforeningen gjennom mange år hadde økt bevisstheten rundt murgårdenes bevaringsverdier. Imidlertid ble det hele nå brakt høyere opp i systemet. Saken gikk fra Riksantikvaren videre til Miljøverndepartementet, som ga murgårdene vern gjennom kongelig res. av 22.11.1992. «Riksantikvern vil for saker i dette området medvirke på samme måte som gjelder for fredede anlegg». Samtidig ble hele Oslos murgårdsbebyggelse ført på Gul liste.
 
Det var på høy tid at murgårdenes vern ble formalisert. Bilde viser klassisk skrelling av murgård på 1970-tallet. Tiltaket var ikke omsøkt, men ble oppdaget av Bygningskontrollen, som holdt til like ved. Tiltakshaver uttrykte sin overraskelse over at tiltaket var søknadspliktig. Bygningskontrollen beklaget arbeidet, men tillot at det fortsatte, mot at det ble spikret en list tvers over vinduene. Mange slike uheldige tiltak rundt i byen første etterhvert til at Bygningskontrollen forsøkte å ta grep. De ga ut brosjyren «Ta vare på Oslo» i 1986, etter at tidligere antikvar hos Byantikvaren Truls Aslaksby hadde gitt ut en bok med samme navn, som bl.a. satte søkelys på slike saker. I dag er murgårdens verdi akseptert og de fleste ser på dem som en kvalitet for byen. Bildet er fra Deichmanns gate. (Foto: Byantikvaren, faksimile: Ta vare på Oslo, Truls Aslaksby)