BYA 60 år-hvordan jobber vi? Gul liste

Skansevn 1c

 

Gul liste er et viktig verktøy for Byantikvaren i vern av byens kulturminner og skal vise et bredt spekter av Oslos kulturminner, som denne nybyggerhytta. Mange av byens villastrøk startet som nybyggerområder med enkle hytter og dette er en type bebyggelse Byantikvaren har jobbet med å kartlegge og verne. Denne står på Høybråten, og er eksempel på områdets tidligste utbygging. Beboerne fikk kjøpe rimelige parseller og satte opp husene sine selv. Mange bodde langt unna og trakk materialene opp til Høybråten på kjerrer. Dette var deres mulighet til å bli selveiere. Det er viktig å ta vare på småkårshistorien, selv om nye og større villaer har kommet opp omkring. Disse små husene er historiske markører og viktige kulturminner. Byantikvaren har registrert og satt småkårshus på Gul liste både på Høybråten, Risløkka og Rognerud. I Gul listes barndom på 1960-tallet ville vi kanskje ikke syntes at disse husene var viktige? Heldigvis endrer synet på kulturminner seg over tid.

Gul liste omfatter både fredede bygg og anlegg, samt de som er regulert til spesialområde bevaring, men den største kategorien er de kommunalt listeførte bygningene, som er vurdert verneverdige av Byantikvaren. Her må Plan- og bygningsetaten sende søknader om fasadeendringer over til oss for uttalelse.